Eindtermen EssentieCoaching

Inleiding

De opleiding is bedoeld als deskundigheidsbevordering voor therapeuten, coaches, leidinggevenden of mensen die anderszins met mensen werken. Het kan worden gezien als bij- en nascholing. Ze is ontwikkeld voor mensen die al stappen hebben gezet in de persoonlijke ontwikkeling en bekwaamheid bezitten in het doorlopen van energetische groeiprocessen. De opleiding EssentieCoaching biedt een  tweejarige opleiding, met een eerste jaar en een tweede jaar. Het eerste jaar kan echter ook losstaand als jaartraining gevolgd worden in het kader van bij- en nascholing. In de opleiding wordt gewerkt met de basisvaardigheden van EssentieCoaching. Ze biedt een combinatie aan van theorie, en zelfonderzoek middels het zelf ervaren van de methode. Daarnaast wordt er supervisie gegeven bij het zelf coachen van medestudenten. Daarnaast biedt de Stichting EssentieCoaching ook de training LIFE voor leidinggevenden.

Doelgroep

Er wordt van uitgegaan dat de deelnemers een meerjarige beroepsgerichte opleiding hebben gevolgd of een daarmee vergelijkbare hoeveelheid deeltijdopleidingen (bijvoorbeeld therapeutische, coaching of leidinggevende opleidingen). Er zal gewerkt worden met een vaste groep deelnemers, waarbij de openheid om dit groeiproces met elkaar te delen een belangrijke rol speelt. Vooraf vindt een intakegesprek plaats en aan het eind van elk jaar ontvang je een certificaat. De training bestaat uit vijf driedaagse trainingen per jaar. De ‘Handleiding voor EssentieCoaching’ wordt tijdens het eerste jaar aangeboden. Wanneer ook het tweede jaar met succes is doorlopen is het mogelijk lid te worden van het platform EssentieCoaches.

Stichting EssentieCoaching

De opleiding EssentieCoaching is een onderdeel van Stichting EssentieCoaching dat een aantal opleidingen en workshops verzorgt.
Deze stichting heeft tot doel om het gedachtegoed van EssentieCoaching te bewaken, te bewaren, te verspreiden, uit te breiden en toe te passen.
Stichting EssentieCoaching heeft als algemeen doel het verruimen van zelfbewust Zijn en leven.
Bij EssentieCoaching staat de holistische en energetische benadering centraal. Dit houdt in dat de EssentieCoach zich afstemt op zijn eigen wezenskern en daarmee op zuivere essentie. Van daaruit maakt hij contact met zijn cliënt.

De doelstelling van alle opleidingen en trainingen is:

 • het ervaren van een diepgaand veranderingsproces
 • het verkrijgen van kennis over en hanteren van de verschillende methoden van EssentieCoaching
 • het verwerven van vaardigheden om deze methodes toe te passen in het begeleiden van mensen in hun veranderingsproces
 • het leren om cognitief en intuïtief om te gaan met energieoverdracht
 • het leren integreren van EssentieCoaching methodes in de eigen praktijk
 • De begeleiding is erop gericht vermogens en kwaliteiten die nog bedekt zijn bij de cliënt aan het licht te brengen.

Doel van de opleiding EssentieCoaching

Deskundigheidsbevordering en nascholing door:

 • het verkrijgen van kennis en diagnostiek van de methode EssentieCoaching
 • het zelf ervaren van deze methode
 • Leren werken vanuit meerder bewustzijnslagen
 • Het contact met je kern – ofwel Essentie – stabiliseren. Dit verdiepte contact met je kern maakt eigenheid, creativiteit, bestuurskracht en innerlijke wijsheid vrij.
 • het verwerven van vaardigheden om mensen te begeleiden met deze methode

Uitgangspunten

Hieronder gaan we dieper in op een tweetal uitgangspunten van EssentieCoaching

 • ‘Direct ervaren’ als basis van de methode
 • Werken vanuit meerdere bewustzijnslagen

Direct ervaren als basis

EssentieCoaching is een eenvoudige en krachtige weg naar het direct ervaren van het innerlijk Zelf. Het is een methode die op subtiel niveau werkt met dat wat zichzelf ontvouwt nog voordat het zichtbaar is of zich gemanifesteerd heeft. Op deze manier kan het inwonend gewaarzijn bij de ander gewekt worden, zodat deze van binnenuit tot weten komt. De basis van EssentieCoaching is de methode van het ‘direct ervaren’. Direct wil zeggen: rechtstreeks, onmiddellijk, zonder uitstel of omwegen. Bij het ‘direct ervaren’ blijf je bewust en voelend aanwezig bij de situatie die zich aandient. Ook als het moeilijk is, blijf je aandachtig bij dat wat er is, wat het ook maar is.

‘Direct ervaren’ is breder dan voelen alleen; het is voelen, ingebed in gewaarzijn en het houdt alles in van laag naar hoog. Je kunt dus je licht èn je pijn tegelijkertijd direct ervaren en daar volkomen mee op je gemak zijn door ze beide te accepteren. Je voegt zo wat je voelt en wie er voelt samen. Wat er ook maar verschijnt, in welke vorm dan ook, het is een voertuig voor zelfonderzoek. Het kan direct worden ervaren en direct worden aanvaard. Door zelfonderzoek ga je door wat bekend is heen, naar een gebied in jezelf dat onbekend of eigenlijk onkenbaar is. In het ‘direct ervaren’ leer je jezelf steeds beter kennen. Je onderzoekt voortdurend en steeds dieper wie je bent.

Omgaan met meerdere bewustzijnslagen

Een ander kenmerk van EssentieCoaching  is het werken vanuit verschillende bewustzijnslagen. Deze lagen reiken voorbij de persoonlijkheid. Door het bewustzijn van de verschillende bewustzijnslagen heen krijg je voeling met essentie, waardoor stilte de ondertoon wordt in het leven van iedere dag. Wij kiezen voor deze manier van werken omdat we gemerkt hebben dat het belangrijk is dat heling niet alleen binnen de persoonlijkheid plaatsvindt. Het is vooral de overgave aan de unieke frequentie van de ziel die transformatie op een diep niveau mogelijk maakt. Vanuit een constant gewaarzijn van het volle potentieel van de ziel ontstaat zelfherkenning en kan men vervolgens creatief en actief zijn in de wereld. Door het ervaringsgericht begeleiden wordt langzaam maar zeker de hele werkelijkheid van de cliënt in kaart gebracht. De werkwijze nodigt de ander uit om alle aspecten die in hem of haar aanwezig zijn, bewust te worden. Het is de ziel die oorsprong en vorm – het onstoffelijke en het stoffelijke – verbindt door gewaarzijn.

 Werkwijze

Methodisch gezien is de werkwijze voortdurend gericht op de bestuurskracht, het herontdekken van de eigen waarheid en het innerlijk weten van de cliënt. In dit proces is verwerven niet zozeer aanleren, maar vooral ontdekken, afleren, toelaten en bewust worden. Het ‘direct ervaren’ is daarbij steeds de basis.

Bij het begeleiden wordt subtiel en respectvol met de weerstand gewerkt en precies de juiste impuls tot verandering gegeven. Dit gebeurt in afstemming op de ander, waarin aandachtig voelend waarnemen essentieel is. Weerstand wordt in deze visie gezien als afgescheiden energie die je zelf de hand kunt geven en de weg naar huis kunt wijzen. In de werkwijze gaan volledige betrokkenheid met de cliënt èn het aanbieden van een heldere spiegel samen.

De begeleider is iemand die zelf de weg is gegaan en die de valkuilen en omwegen kent. Zijn aanwezigheid kan onderweg veiligheid biedend, inspirerend, uitnodigend en openend zijn voor de ander. Vanuit de stilte ontstaat de bekwaamheid om de mensen die je begeleidt in direct contact te brengen met zichzelf en met wat ze ervaren. Je blijft daarbij heel dicht bij huis, bij dat wat er is in het moment. Hierbij ga je zo direct mogelijk door het ‘verhaal’ en de vaste zelfbeelden van de ander heen naar de energie zelf, om steeds weer uit te komen bij de essentie van wie de ander is.

Opbouw van de opleiding

De opleiding EssentieCoaching bestaat uit 2 jaren met vijf driedaagse trainingen per jaar. Deze training omvat per jaar 40 dagdelen voor het volgen van de training met extra uren voor  intervisie, supervisie en zelfstudie.

Tijdens de training wordt materiaal aangereikt om tussen de opleidingsblokken in het geleerde te verwerken, te verdiepen en te integreren (handleiding en boekenlijst, 100 sbu)). In de supervisie wordt het geleerde geoefend en uitgewisseld. Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht dat ze tussentijds deelnemen aan een intervisiegroep van minimaal 4 personen ( 16 sbu) en bovendien dat ze eenmaal supervisie per leerjaar (8 sbu) ontvangen privé of in een kleine groep.

Inhoud van het eerste jaar EssentieCoaching

Het eerste jaar EssentieCoaching bevat 5 modules. Iedere module start met een introductie van het thema en daarna de verdieping daarvan middels een meditatie. Hierna volgt de doorwerking in de plenaire groep. Daarna worden theoretische kaders gegeven. In de middag wordt in kleine groepen geoefend met de lesstof van die dag om  de ervaringen en het geleerde te internaliseren . De avonden komen aanvullende thema’s en oefeningen aan bod.

 • Module 1: De lichamen van de ziel: denken, voelen en willen
 • Module 2: Gewaarzijn vanuit de zintuigen en lichamen van de ziel, vrijmaken van willen
 • Module 3: Contact en grens. Verschillende vormen van afweermechanismen
 • Module 4: Polariteit
 • Module 5: De ziel als ingang; identiteit en identificaties

Begeleiden vanuit de 3 bewustzijnslagen en hanteren van diagnose-model.

De modules omvatten leer- en ervaringsstof van de methode EssentieCoaching  .

In de verdere uitwerking worden de eindtermen per module nader gespecificeerd. Er wordt uitgegaan van een verdeling in zelf ervaren, kennisoverdracht en vaardigheden.